top of page

SinnelânIk wit wat ik misse moat

Want ik hie dy yn myn earms

Ús tiid tegearre,

wie fiersten te koart...


Sûnder dy fierder

myn hiele libben lang

As ik tink oan de takomst

bin ik sa bang.


Do bist no inkeld in oantinken

In waarm fjoer yn myn hert

It fielt noch sa echt en tichteby

Dyn waarme lyfke, leaf lyts ding

Berntsje fan my...


Ferjitte sil ik dy nea

Do libbest fierder yn myn siel

Do sitst yn myn hert

Do bist myn alles en noch mear

Ferjitte sil ik dy netYn it lân efter de bergen fan letter

Sil ik dy laitsjen hearre

Yn dat lân is it libben moaier en better

En binne wy ea tegearreEn mei dyn hantsje yn myn hân

lit ik dy gean

Nei it iewiche sinnelân.


Comments


bottom of page