top of page

Samar in gedicht

Oer myn webside

IMG_4197.jpg

Wat fynst hjir? 

Fryske gedichten

As gedichten yn it Frysk. 

Hoest it mar lêze wolst. 


Ja, myn publyk is troch alllinnich yn it Frysk te skriuwen beheind, mar dat makket it foar my net minder spesjaal.

 

Ik skriuw foar mysels. Mar ek stikem foar dy. Want ik hoopje datst in soad wille belibbest oan it lêzen fan myn gedichten.

As datst der krêft út helje kinst, as hoop as... folje sels mar yn,.

Yn de kategoryen:

Leafde, Fertriet, Fertwifeling en Sinne, fynst myn gedichten.

De teksten meist fansels brûke, ast my as bron dêrby neamst. 

  • Facebook

Fertel es, wat fynst der fan? 

Tige tank foar dyn reaksje!

Oanmelde
(dan krijst in berjocht as ik in nij gedicht der op set!)

Tige tank foar dyn oanmelding!

© 2022 Flinter fan de siel, Aaltsje Vriesinga

    Kontakt
    bottom of page