top of page

Ôfskied


Ik wol it net witte

mar ik wit it wol

Ik werhelje it kear op kear


Myn leave heit

Sa’n sterke man

Do bist hjir straks net mear


Mar al hoe foarsichtich

ik it ek sis

It docht net minder sear…


It snijdt, it baant, it skuort

Djip fertriet giet nea wer fuort


Ik wol der leafst noch neat fan witte

Ik kin en wol dy noch net loslitte


Yn dyn eagen sykje ik hoop

Sis alsjeblieft ‘It komt wol goed’

In tút op myn foarholle

dyn hannen om myn skouders

Do bist noch by ús

Hjoed…


Do treast my

Mar ik gûl om dy


Noch even hjir

Noch even sa

Ik set de wizers stil

Foar altyd wol ik

Foar altyd sa

Mar de tiid

Stiet net stil


Nei elke nacht

in nije dei

Foar altyd; it jild net foar ús ierdske libben

Dochs bin ik grutsk te sizzen

Ik bliuw Foar Altyd

in dochter fan dyYn myn tinzen leave heit,

giest altyd mei my mei

Wer’t dyn libben stoppet

giet dyn leafde troch yn my.

Comments


bottom of page