top of page

Pine


Eigen foto

Elke dei

Fertriet

Elke dei

Pine

Net mear leauwe

As hy seit

..'wy sille der wat op fine..

Gjin hoop as ferwachting mear..

Dat is iets

út it ferline


Swiere holle

Swiere tinzen

Elke dei

In dei tefolle



Ik wol springe

Koe ik mar springe

Mar ik kin lytse stikjes rinne


Ik wol laitsje

wille meitsje

en fan myn liif hâlde

Mar it laket my út

en freget om pillen

It wol net foarút

Dit liif is net fan my

In lichem fol pine

ik haat dy..


Fuotten die wegerje

mar de holle wol sa graach

Ik kin it wol út raze

mar net ien beantwurdt myn fraach

Werom ik?


In sterke frou

Yn wurden en tinken

In echte 'flinke’

Mar langsum brutsen

Men triuwt en men skuort

Oan alle kanten wurdt lutsen

Mar de pine giet net fuort


...de pine giet nea fuort …



En stadich wurdt dizze pine

fertriet yn har hiele wêzen

It falt net ta om hoop te finen

As it ljocht net mear skine wol

yn tinken en tinzen


Al hoe leaf ek alle minsken

Dizze pine hat syn grinzen…

bottom of page