top of page

Tiid


Eigen foto

Is tiid in klok?

Is tiid in oere?

Êfter it gles

Kinst even loere

Is tiid in minuut?

In blik? As in nacht?

Is tiid in dei?

In momint fan dy wei

In sekonde dat ik wacht?

Wurdt de tiid ferwacht?


Wat seit my dat oere

Net ien hat de tiid yn 'e macht

Nea bist do goedkeap

Altiid in djoere


In blik op 'e klok

Even spike

Even sjen

Hoe fier ik

Yn de tiid al bin


Ik draai de wizers werom

Mar it jout my neat

It sit yn ús ferankere

Is net goed as ferkeard

Hast har net genôch

As kinst op him wachtsje

Kinst fan har hâlde

As kinst him ferachtsje


Tiid yn in jier

Tichteby as hiel fier

Hast it net foar it gripen

Hast it net foar it sizzen

It glipt troch de fingers

Hast it nea op foarried lizzen

Tiid is in minske libben

As in tiidstip fan berte

Soms giet tiid net fan herte…

Soms duorret it te lang

Soms makket it ús bang

Kinst neat fange yn ‘e tiid

Kinst wol langje nei mear tiid

En soms is tiid

in wiere striid….

Foar de ien in feestje

Foar de oar fertriet


Ik wit net watst do my bringst

De tiid sil it my leare

Ik bin tankber datst der bist

Ik kin dy dochs net keare


Tiid wês myn freon!


Mar de tiid hâld gjin skoft

Wêr is de tiid dochs bleaun? …


Commenti


bottom of page