top of page

Splinters


Ik kin dy net misse

Ik lit dy net gean

Ik bliuw ticht by dy

Mar ik kin net mear

op myn fuotten stean

De grûn is ûnder my wei slein

Ik kom nea wer oerein


Ik aai dy

En krûp dy

Do fielst noch sa fan my


Mar do bist hjir net

Hjir by ús net mear

Myn hert brekt

It docht ferskriklik sear


Mei dy prate

kin net mear


Mei dy gûle

Mei dy laitsje

Dy fêsthâlde

Dy oanreitsje

Mei dy krûpe

Dy tútsje


Ik skeld

en ik brek

alwer en alwer

Ik stik, yn wurden dy't ik net ha

Nimmen ha't my ferteld

dat ik sels ek mei dy stjer


Ik skop

En ik gûl

En hâld nea wer op

Trien foar trien

gûl ik om myn gesin

Want foar letter

is it foar altiid te let

Do wurdest net better

it mocht net


Yn túzen stikjes

Skerpe skerven

Splinters fan fertriet

Nea wer te lymjen

Myn hert wat brutsen is

Nimt foar altiid ôfskiedIk kin dy net misse

Noch safolle leafde ha ik foar dy

ûneinich fier...


Ik mocht fan dy hâlde

mar tsien jier....

Comments


bottom of page