top of page

Wurden


As de see fan trienen my fersûpt

As it wetter my oant de lippen stiet

As it gefoel fan ûnmacht my bekrûpt

As loslitte net mear giet


Mar fêsthâlde is dreech

En docht sear

Ik reitsje de júste snaar net mear….

Kontrole wie ea, mar no net mear

Al besykje ik it kear op kear.


As it wetter my oant de lippen stiet

En ûnmacht my de kiel tichtknypt

As ik razend my in útwei skeld

En neat der ta docht, dochs alles telt

As myn lichem my allang fertelt,

sa kin it net …

sa mei ik net

sa meie wy nea

Wurden dogge freselijk sear


En nimmen

dy’t wit

hoe djip it sit

Nimmen

dy’t sjocht

wat it echt mei my docht

De leechte dy’t ik fiel

Snijd as skerven yn myn siel


En al wat west hat

De trienen dy’t it brocht hat

Hoe swier de lêst

En wy hâlden fêst

Wurden binne sein

Troch tiid nea ferflein

De hoop altiid op better

Mar no binne we al by letter

En mar wer troch gean

Mar wa bliuwt stean?

Wat bliuwt der fan ús oerein?

De skerven bliuwe oer,

En wy lymje eltse dei…


Nee, sa woenen we net…

Sa woenen we nea

Mar êfterôf

is it te let

En is der al tefolle skea…..

Comentários


bottom of page