top of page

Lot?Ik bin yn striid mei myn lot


Mar it lot kin my wat

Ik fjochstje myn eigen gefjocht

Ik bin in strider yn myn eigen striid

Foar chemo bin ik net bang

Al is de wei swier en lang

Ik fermoardzje myn donkerste dagen

Ik raas ‘IK WIT IT NET! nei myn djipste fragen


Ik gûl, ik spui

Ferdrink en sink

Ik krûp fan ellinde

En krûp myn bern

Ik dûk yn de foto’s

Dwerstroch en ferlern

Ik sliep en ik skop

Ik moat troch sûnder stop

Sûnder stop


Stop


En dan hâld it op ...


Ik bliuw yn striid mei myn lot

Mar it lot kin my wat?


It kin my brekke

It kin my slope

Gjin takomst

Gjin hope

Sûnder sinne

Hat it gjin sin


En ik fjochstje myn eigen striid

Ja it is swier

Ja ik bin bang

Want de wei is sa lang…

It is wat my yn ‘e macht hat,

de eangst dat ik belies jaan moat


Ik lis ûnder it mes

It is der op as der ûnder

Ik tink oan myn takomst

In teken

In wûnder


Ik ferlies in part fan my

Myn froulikheid foarby

Mar in strider jout net op

In mem dy’t der by wêze wol

Har bern oerlibje wol

It is de wrâld op 'e kop


Ik lis ûnder it mes

Myn gedachten falle stil


Se doarre my net te sizzen

Wa’t winne sil


...

Comments


bottom of page