top of page

Blommen foar dy


Eigen foto

Foar al watst bist

Foaral wa’st bist

Foar al watst litst


Foar dyn trienen

En dyn fragen

Foar de swiere

En drege dagen


Foar dyn tinken

En dyn tinzen

Foar dyn pine

En oer de grinzen


Foar dyn ‘werom ik?’

En safolle kear:

Al dyn trochsetten

en ik kin net mear


Foar dyn eangst

Foar dyn stress

Foar dyn langst

Nei better, best…


Foar de ûnsekerheid

Foar de takomst

Foar wat foar dy leit

En wer’st tsjin op sjochst


Foar al wa’st bist

Foar al watst litst

Foar al watst kinstIn blom seit somtiden mear

As tûzen wurden

Wurden dy reitsje

As tûzen swurden

Wurden dy begripe

As dy by de kiel gripe


En soms seit in blomke

Wat ik net doar te sizzen

Wat ik tusken myn wurden lit lizze

Wat ik net wol sizze…As ik wurden net wol brekke

Lit ik de blommen foar my sprekke

Komentar


bottom of page