top of page

De dei foarbyIn libben lang

sil ik der foar dy wêze

Wês net bang

ik sil foar dy soargje

Myn libben lang.


Mar leave mem

dyn libben lang

wie te koart

en ik bin wol bang

Ik wit my gjin ried

It ûntbrekt ús oan tiidAcht moanne striid

Acht moanne siik

In tiid

fan spanningen en triennen

trochgean en net opjaan

en hoopje en eangst fan binnen.


Dan dagen lang

sa yn ‘e war

Alles achterút

Mar dochs,

de tiid snelt ús foarút...

Dyn dei is te lang

mar te koart foar my.


En sa is de dei

samar wer wei

Fan Ljocht yn tsjuster

de nacht wachtet

Mar by it opkommen fan de sinne

is dyn dei al foarby

en ha wy allinnich noch juster...Nea mear mei dy krûpe

Nea mear yn dyn eagen sjen

en dêr dyn leafde foar ús lêze

Ik wol it net leauwe…

Ús leave mem

en grutske beppe

silst nea wer wêze

mar wol foar altiid bliuwe


Do hast ús leafde en libben brocht

It fielt as no en lang lyn

Wy gean it tsjuster yn

mar do bist yn ’t Ljocht.

Comments


bottom of page