top of page

Jong demintens

Ik sjoch

en ik tink

Ik ken dy

Mar ik bin stil,

bliuw stil

Ek al praat sy


Want ik wol gjin flaters meitsje

Want dan,

sil se my miskien útlaitsje…


Do setst twa kopkes op ‘e tafel

En ik druk de kofje oan

Doch ik dat net elke moarn?

It rûkt fertrouwd

Mar ik wit net werom

it my in goed gefoel jout

En ik wit net wêr oan

it my docht tinken

Ik dwaal ôf yn myn tinzen

Fiel mysels de djipte yn sinken

Safolle gedachten, sûnder grinzen


It is soms sa leech

As júst fiersten te fol

Tiid giet dreech

Of ik wit net wêr’t de tiid bleaun is

Om’t ik in stikje mis...

Wat ik hielendal net wol


Sa griis yn ‘e holle

As in waas

In mist

Dy’t net fuort lûke wol


Do praatst tsjin my

En fregest nei dingen

Werom?

Safolle moat ik útlizze

Ik draai my leaver wei fan dy

Ik wol net sjen

Wat bekinde frjemde eagen my sizze:

Ik ha begrutsjen mei dy …Ik ûntwyk dyn blik en wol kofje pakke

Mar ik ha myn kopke noch net iens oanrekke


As ik mar wer witst

wa’st do bist…

Do helpst my mei wurden

en dochst of ist net slim,

….makket neat…

Mar dat falt ferkeard

Begrypst do dan net

dat ik dit sels wol kin?

Fansels sjoch ik wol

it kopke sit noch fol

Stom mins

Werom giest net fuort

Sodemieterje dochs op

Dan kin ik wer

Fierder mei

….


Do fertelst oer eartiids

En ik herkin dyn ferhalen

Mysels yn dyn ferhalen

Ik krij in swier gefoel yn myn liif

Myn tinzen gean dwalen

Nee,

kin ik my dan sa raar fergisse

ast seist dat de jongens my thús sa misse ….


It oerfalt my

Ik moat gûle

Myn jongens

Myn leave jongens


Ik sjoch har oan

Har eagen gûle ek

Wat is der oan de hân?

Ik begryp it net


Ik bin yn ‘e war

Werom moat mem gûle?

Ik pak gau in bakje kofje foar harYn myn holle sjongt in ferske

En gean bylden oan my foarby

Ik dream

Faaks oer deselde dei


Doe’t ik wie wa’t ik bin

Wa’t ik echt bin

Sûnder ferlies

Sûnder de waas

Sûnder griis

Net leech en net fol

Presys mysels

Wa’t ik it leafst

Wêze wol


Ik sjoch om my hinne

Ik bin allinnich

Ik romje twa kopjes op

Ik kom der mar net op…


Ik fiel my ferlern

Myn eagen geane hinne en wer


Wa wie hjir ek mar wer?


Comments


bottom of page