top of page

Memmedei


Wannear der gjin mem is op memmedei

En it fielt as in swiere snein

Wannear ik sels as mem kadootsjes krij

Mar de sinne, fielt as rein


Ik tink oan dy

Ik tink werom

Nea komt myn memmedei werom

Myn hert wurdt lyts, fertriet wurdt grut

Werom fielt de wrâld soms toch sa hurd

Werom myn leave alderleafste mem

Ik woe sa graach dy nochris sjen

Ik woe sa graach mei dy

Noch in memmedeiMei leafde tink ik oan wat west hat

En gûl om dat wat nea komme sil

De oantinkens fan alle jieren sûnder mem

Makket my even stil


Memmedei

In feestje

Foar myn leave bern

Memmedei

In drêge dei

Om’t ik myn mem ferlern


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page