top of page

Flinter fan de siel
Lit my bleat wêze

Inkeld in siel

Lit my sjen wat myn eagen net sjogge

Lit my fiele wat ik net fiel

In lichem as omklaaisel

Mar in persoanlikheid dy't telt

Der is sa faak oer skreaun

It is sa faak fertelt


Mar do moast it erfarre

Doarre en fiele

Want letter yn de himel

Binne allinnich de sielen.


Lit my goed dwaan

Lit my leafde wêze

Lit my mysels jaan

en tevreden wêze


Sykje net

Nei mear as better

Alles is der al

It komt net letter

Wat in sterke gedachte

Wêr silst op wachtsje?


Til net te swier oan it ferline

Mar lit it in oantinken wêze

Ha gjin eangst foar de takomst

Net ien kin him dy foarlêze

Wês net bang foar it ûnbekend

Do witst net hoe't it libben rint


Ik tink oan no

en wol goed dwaan

Lústerje nei myn hert

en hannelje nei myn gefoel

Dus ik sil myn leafde oan in oar jaan

mei echt wêzen as doel


Eltste dei

juster hjoed en moarn

Lit Leafde frij

Lit my in flinter wêze

Lit my bleat wêze

Lit my fleane

Yn wat ik bin en wat ik fiel

Hjir op ierde

Inkeld in siel

Comments


bottom of page