top of page

Samar weiAst net mear wolst

en de loft is swart

Ast gjin kleur mear sjochst

en it gjin sin mear hat


En mei swier gemoed

it libben stopt by hjoed


Hoe fol

is dan de holle

As it ferstân it net mear begripe kin

en de leafde dy net oertsjûgje kin

As dyn hert fielt as in swier gemis

en dyn gefoel it paad nei lok kwyt is

Hoe fol...


En hoe leech fielt dan dyn siel

In brutsen frou

wurdt nea wer hiel


Mei tinzen sa swier

Gjin trienen mear oer

Dochs sa fol fan fertriet

No útert ûnmacht

sich yn in striid

dyst allang opjûn hiest


Kinst net mear winne

watst al ferlern hast

Nea wer sinne...

Foar altyd nachtEn de ienichste útwei dyst sjochst

is wat dyn leafsten it searste docht

Dyn leafde én antwurden naamst mei

Do stapst út dyn, mar ek ús libben wei.

bottom of page