top of page

Bûten de lijntsjes


Tekening: Jouke van Wijngaarden

Hy kin net mei yn it gewoane plaatsje

Yn it ‘normale’ frame

Hy dûnset bûten de tekening


Hy hat skijt oan it Frysk

en praat Nederlânsk

Mar it binne noch net genôch wurden

en it heart soms Frânsk


Hy sjocht en wachtet

Dan sjocht en wachtet hy noch wat mear

En as de kat al lang út de beam is,

dan komt hy noch in kear


Hy moat dy fertrouwe

Do moast him begripe wolle

en lústerje nei wat der omgiet yn syn holle


Mar moast wol écht by him wêze

oars fielt er datst de tiid net nimst

En sûnder te begripen oan syn ferhaal foarby rinst.


Hy begrypt sels lang noch net alles

wat hy mei fiif jier witte moat

Mar al it goeie komt langsum

Sa is dat


De fergeliking wurdt makke troch minsken

dy’t mjitte neffens in ‘gemiddeld lijntsje’

Mar wa hat dat ea betocht?

Wa’t sjocht nei oare talinten en winsken

Dy sjogge it wiere ljocht.


Syn grinzen lizze oars, dan sa’n strakke lijn

Hy is nijsgjirrich en hat júst in soad fantasy

En boartet yn de wrâld

wer’t alles kin en mei


Die fan Lego en de Dinosaurus,

en hearlik bûten boartsje.

Al hekket it learen wolris,

hy komt der wol!


Net heech yn de bol

mar op syn eigen wize

Kin hy sels wol kiezeLit him kleurje en drave

En nei skatten grave

Rekkenje en lêze

Is foar letter


Lit him yn eigen tempo

lokkich wêzeDe moaiste minsken binne,

dy’t bûten de lijntsjes kleurje kinne.

Comentários


bottom of page