top of page

Miskien moarn


Ik sjoch dy tinken

Ik sjoch dyn eagen

Net mear deselde

Se ferdrinke

Se sjogge net mear

wat se eartiids seachen


Fertrietlik

om't se witte

dat se it net mear witte

Bang

dat se my

aanst ek ferjitte


Ik fiel dyn hân

Te sêft

gjin krêft

Do dreamst in fier lân

Fuort sakket de moed

it sprankje hoop

om mei dy te praten hjoed

Dyn gesicht

sa dof, sûnder gloed


Sa wazich

glêzen eagen

Nee hjoed

ist net sa goed...


Miskien moarn


Miskien dan

In sprankje werkenning

De gloed fan eartiidsWant it fielt as stjerren

Myn hert giet langsum dea

Ik wit net mear wa'st bist

en do kenst my net mear


Myn thús sûnder beskutting

dyn hân dy't ik net mear fiel

in blik sûnder betsjutting

in krûp sûnder dyn siel


It fielt as stjerren

As bist al tusken de stjerren

Do dreamst in fier lân


It fielt as bist ferstoarnMar

miskien moarn....?

Comments


bottom of page