top of page

SpegelSpegel oan de muorre

dy't sjen lit wa't ik bin.

It hat dochs even duorre

foardat ik doarde te sjen


No wit ik hoe it sit

Ik begryp safolle mear

Sels seach ik allinnich 'dit'

tegearre sjoch ik safolle mear


De spegel hâlds my foar

Joust my werom wa't ik bin

In wurklikheid as iepen doar

wer't ik no trochhinne rin


Ik besjoch mysels fan in ôfstân,

ik besjoch mysels fan tichteby.

Ik reis troch myn spegellân

en sjoch wa't ik wêze mei.


Tiid moat ik mysels jaan

En stadich wurde skerven ien

Ik hoech it net allinnich te dwaan.

Al haw ik dat in hiel skoft dien.


Myn brutsen spegel wurdt wer hiel.


Dit mei ik no wêze

Mysels en oprjocht.

De wurden fan myn siel, kin ik wer lêze

en de spegel hat se my brocht.


Comments


bottom of page