top of page

KWat falt it my swier

As ik sjoch

wat it mei dy docht


Wat bin ik neat, nietich en leech

As ik dy hear gûlen

As ik dy sjoch fjochtsjen

Sa lang al en sa dreech


Wat giet it dwers troch alles hinne

As ik dy mei pine sjoch rinnen

Wat docht myn memmehert my sear

Ast wer moast, foar de safolste kear


Wat falt it my swier

Net mear strike troch dyn sêfte hier

Ik wol it wol oernimme

Allegear foar dy weinmimme

Mar der falt net foar fuort te rinnen...

Eltse kear der wer hinne


Wat falt it my swier

As ik betink

Hoe swier it is 

foar dy…


Gjin normale

Gjin gewoane dagen

Gjin freonen sa as oars oer de flier

Fertwifeling, ûnwis

In bulte fragen

Werom? En oant hoe fier?

En nee, it kin net oars

Mar it makket kapot

En it makket sa boasIk sil mei dy stride, 

Wy sille dit winne

Cocktail foar cocktail

Slepe wy ús der trochhinneWat falt it swier

Sa swier

It grypt my elke dei

Leaf dapper jonkje fan my ...

Comments


bottom of page