top of page

Beginners mindFan ferwachtsje nei ferwûnderje

Net tinke te witten, mar bewûnderje

Ûnbefongen de eagen iepen

Nijsgjirrigens wat lei te sliepen.Wannear bist die iepen blik ferlern?

Wannear koedest de ferrasing net mear hearre?

It moaiste watst krigest as bern

Moast earne op wei nei folwoeksenheid stjerre

Ferfangen troch safolle dagen

Mei al likefolle drêge fragen


It ritme fan grutte minske saken

leart ús om yn ‘e pas

wy telle ús soargen

en ferjitte

‘… mar de lêste jas?’…..


It deistiche libben fan dei yn en út

makket ús blyn

Wy stare troch it selde rút

mar sette him net iepen, foar frisse wyn….


Ús iepen blik, bliuwt ferburgen

Ferstoppe yn aginda’s

Gjin rûmte, gjin tiid foar wier ferlangen

Mar yn it bekinde feilich en burgen

Yn dyn eigen bekrompenheid gefangen.Oant in nije moarn

In nije dei!

Datst einliks ferwûnderje meist

Dan ferfalt dyn yllúzje datst it allegear wol witst.

Dan witst datst yn de ‘Beginners mind’ sitst.


Ja sjoch do hast tefolle tiid ferlern!

Sjoch, as bist wer bern

Stap yn de draaimûne

Sjoch yn ‘e rûnte

En glimkje om kleuren

Fiel de foarmen

Lyts gelok

Hear de musyk

Field dy ryk

Dûnsje op ‘e top

Belibje elts momint

Ja sjoch do hast tefolle tiid ferlern

Sjoch, as bist wer bern


Hoe is it? Hoe fielt it? Hoe soe it wêze?

Lit gean watst hast

En sûnder filter as flits:

lis fêst en wês ferrast

Belibje tankber it libben en syn kreaasjes

Mei in beginners mind, sjochst alles foar de earste kear.

In ferskaat oan mooglikheden en fariaasje

Ferjit watst tinkst datst witst

dan sjochst safolle mear.

Comentarios


bottom of page