top of page

Tiid foar fertragingKinne wy miskien tegearre

Stare en fertraagje

Doarre we dat oan?

Gewoan even stilstean

Net tinke oan moarn?


Net bang foar te hege bergen

Net altiid mar ferwoed klimme

Mar sjen nei de loft dêr efter,

En de wolken der omhinne


Se sweve, sûnder tiid,

langsum en gestaach

net fleane mar fertraach…


Gjin doelen en moatten

Gjin gean, mar ho

Wy fiele de grûn ûnder ús foutten

Yn it hjir en no.


Ek ûnder de berch

Sjogge wy om ús hinne

Hoe moai is de wrâld.

En wy stappe út it skaad

yn de waarmte fan de sinne.


De bedoeling fan ús tegearre,

is geduldich wachtsje

oant de oare safier is.

As de tiid rint

litte wy sûnder spyt

de tiid rinne


Tot wy itselde wer hearre,

en prate yn deselde taal.

Yn eigen tempo, lâns eigen wegen

Meitsje wy ús ferhaal


En yn ús fertraagjen

Komme wy elkoar tsjen

Fine wy romte om elkoar te befreegjen

En wy prate en swije útgebreid

Oer wat yn faasje is ferswegen


Comments


bottom of page