top of page

FersleinEn doe wie it nacht

Ien hat it ljocht út dien

De sinne is nearne mear te finen

Samar bist hinne gien

Litst my allinne

Samar allinne

Neat mear sein

Neat oerlein

Sa leech fan binnen

Sa ferslein


Samar út it libben set

It jout safolle fragen

Hoe gean ik sûnder dy?

Hoe swier binne myn dagen…


Ik bin sa lilk

Ik ha tefolle trienen

Net ien dy’t my seit werom

Werom komst net by ús werom…


De dagen nei it grêf

Do ûnder ierde en stienen

Se gean foarby

Ik sleep my der trochhinne

Mar mei fiersten te folle trienen

Oant se op binne


As yn in rûs

En mei stekken fan besef

Bliuwt ús hûs

Leech


Komst net wer by my

By ús

My en de bern

Gewoan thús..

Sa as oars


Sa brekber is in minske libben

Mar mei dyn stjerren

Is myn libben brutsen

Ik bin leech

Do bist ergens

Heech

Tusken de stjerren

En ik op ‘e ierde, ûnder stienen sa swier


Gjin tiid

Foar in ôfskied

Dat docht sa sear

It falt net út te lizzen

Om net mear tsjin dy te kinne sizzen

Do bist myn leafde, myn alles, myn wrâld

Ast mar witst dat ik ievich fan dy hâld


Do heech

Ik leech

Yn myn siel

Wit ik altiid hoe tegearre fielt.

Comments


bottom of page