top of page

Hoe oars


Eigen foto

Hoe oars asto berne wiest

yn in tiid fan ellinde en fertriet

Oarlochstiid


Hoe oars asto stietst

oan de ferkearde kant fan it hek

en tusken oare berntsjes sietst

Gjin frijheid mar as slaaf achter it stek


Bern

dy’t net witte

dy’t net begripe

'Joad' hjitte

As mei âlders dy’t se stipe


Bern

dy’t ûnskuldich en lyts

achter hekken opslúten sitte

en sa jong dêr it libben litte


Bern

dy't brutsen en leech binne

gjin hoop mear, gjin sinne

mei heit en mem

as hielendal allinne

oanein

bang

en fersleinHoe oars rin ik hjoed

mei jim tegearre yn frijheid

Lâns de hekken fan it hartekamp

mei in stikje bôle foar de geit

As gesin sa lokkich

mei mem en heit


Hoe oars rinne

wy hjir yn de sinne

Do plukst blommen foar my

Ik genietsje fan it momint

Ik genietsje fan dy

Myn frijheid

Myn rykdom

Myn jongens

Tichtby


Hoe oars…


Ik kin wol gûle

fan gelok

dat ik mei jim

oan de goeie kant fan de hekken rin.

Dat dit samar op in moaie maitiidsdei kin.


In winsk sprek ik út

Dat gjin bern mear allinne stjert

Dat gjin bern mear in gefang stjert

Dan gjin bern mear troch oarloch stjert

Berntsjes yn frijheid, sa't it heart.


Ús libben yn frijheid

Ik besef my no


Wat in grut kado…

Comments


bottom of page