top of page

Ierde


Eigen foto

Eartiids


Doe’t ik fierde

In wrâld

Wêryn ik dy festhâld

In ierde

Troch ferbining

Yn balâns

Elke dei

Krigen wy in nije kâns


Ik spruts oer dy, sa sêft

Mei leafde foar dyn krêft


Dat wie in tiid

Noch net iens sa lang lyn…

As in loflied

Lân en wetter yn ferbining

Fan de grûn ûnder de fuotten

Oant heger dan de blauwe loft

In ierde sa puur en sa oprjocht


Wer’t wat ûntstean en kreëare is

Mei elkoar yn balâns is

Gjin waarmte sûnder kjeld

Wer rein is, mar ek sinne

Wer’t alles mei elkoar fersmelt

Om’t it sa heard

Neist de dea, wennet libben

In ierde nei myn hert


In wrâld fan wetter, ierde, lân en fjoer

Mei de moaiste natuer

O en ik seach

En ik woe ha

Ik gong

En ik sei ‘sa’


Myn ierde

Myn natuer

Myn lân

Myn fjoer

Myn wetter


Myn wrâld


En ik fierde

Útbundich

Myn ierde


En ‘myn’ en dyn

Waarden hieltyd minder ús

Al tochten we faak ‘fan ús’

Nea behannelen wy it as

ús

moaiste thús…


Wy fernielden ..dy

Wy fochten ..mei dy

Plakten pleisters ..op dy

En sochten

op ‘e nei

Suvere natuer…


…en fernielden, fochten, plakten pleisters….


eltse dei.


Och wy tochten, sa grut…

Dat giet net sa hurd

Ûneinich

dat kinst wol ha

Dat kin moai sa


En wy raazden

En wy putten

Bouwden de heechste bouwsels

En wy stutten

Alles

Mei wat’st do mar te bieden hiest

Wy wolle heger

Wy wolle mear

Do krigest it hieltyd dreger

En ik doch mar en fyn der net safolle fan.


Ús imperium bouwt op it altiid grienere gers

Fan de bourman


It stopt fansels in kear

Masine geweld tsjinoer natuer

Ja dat komt ús djoer…


Do wolst graach wêze foar ivich

Mar ik jou dy in tiid

Do wolst ferbine en fiere

Mar ik soargje foar striid

En ik gryp dyn siel …

Want ik nim en ik ferniel


Mar sjoch ik dy no hjir

Sjoch ik dy oeral en altiid

Want ik bin út dy

Do joechst dyn hûs oan my


En sjoch ik dy no ‘echt’

Dan bist do it moaiste

Wat ik ea seach

In lust foar it each


En hear ik dy no echt

Hear ik dyn antwurd wat wy krije

Op alle fragen en winsken

Foar al ús minsken

Dy’t wenje ‘meie’


Soe it kinne?

Yn ferbining op de ierde

Allegear ûnder deselde sinneDer wie in tiid

Noch net iens sa lang lyn


Balâns foar ivichheid…Commenti


bottom of page