top of page

Sterke skouders


Skilderij fan G, Vriesinga

Foar as ik my alinnich fiel

En it even net sitten sjoch

As ik myn soarchen mei dy diel

Haw ik oan dyn skouder genôch


Do seist my ‘it komt wol goed'

Ik wurd rêstich fan binnen

It fertriet besakket wer foar hjoed

Do bringst my ta sinnen


Dyn skouders treaste

En litte my gûle

Do haldst my fêst

En bist de earste

En de lêste

Dy’t myn trienen stopje kin

My bedarje kin

Wer’t ik bewarje kin

Myn eangst en myn fragen

Dan kalmearret dyn stim

En is dyn skouder sa sterk

Dat hy drage kin

De swierste dagen

As trienen brâne

Komme se op dyn skouders telâne


Mar wit leave skat

Dat ek myn skouder foar dy

der altyd is ast even gûle wolst by my

Yorumlar


bottom of page