top of page

Tekeningen sparjeAlle tekeningen dy’st do moai fynst

Moat ik fan dy bewarje

Do bist in kei

Yn tekeningen sparje


Grutsk op alle kleuren

Yn of bûten de lijntsjes

Tsien auto’s mei fiersten tefolle tsjillen

As in tekening mei allinnich mar treintsjes

Yn al dyn wurkjes, sjoch ik safolle wille!


In stoere jierdeimûts mei batman der op

En plaksels mei fiersten te folle lym..

Dé stickerkaart, ‘sels op de pot!’

Leave jonge, wat wiedest noch lyts…


‘Transformers’ yn gekke foarmen en maten

En oeral dûnsje letters oer it papier

Ik krij it langsum yn ‘e gaten…

Ik sjoch dy troch dyn wurkjes feroarjen, elts jier…En it leafst lis ik der midden yn

Even werom nei die tiid..

Al dyn Picasso’s yn in listje

Want as mem kin ik mar min in tekening kwyt..

コメント


bottom of page